Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z usług i zasobów udostępnianych za pośredniectwem sieci Internet w opaciu o Serwis – platformę szkoleniową, należącą do:

Zofia Nieścior

ul. Nad Wisłą 11E, 04-987 Warszawa,

NIP: 1130462857, REGON: 142300982

e-mail: kontakt@zofianiescior.pl

dostępną pod adresem https://zofianiescior.pl (Serwis)

§1

Definicje

Usługodawca - oznacza Zofia Nieścior ul. Nad Wisłą 11E, 04-987 Warszawa, NIP: 1130462857, REGON: 142300982, e-mail: kontakt@zofianiescior.pl, będącego jednocześnie właścicielem Serwisu.

Klient - oznacza podmiot, który zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może korzystać lub korzysta z usług świadczonych elektroniczną.

Użytkownik – oznacza osobę, korzystająca z zasobów Serwisu, z wykorzystaniem posiadanego aktywnego Konta Użytkownika. 

Uczestnik - osoba, która po dokonaniu rejestracji i założeniu konta w serwisie wykupiła dostęp do udostępnionych Szkoleń/kursów.

Szkolenie/kurs – oznacza materiały video, audio, ćwiczenia, testy, prezentacje, pliki graficzne i tekstowe, testy, materiały poglądowe, połączone w merytoryczną całość, obejmujący określony zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w opisie Szkolenia/kursu, udostępnionych na Platformie Szkoleniowej.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Platforma Szkoleniowa - strona www, znajdująca się pod adresem https://zofianiescior.pl/ (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu), umożliwiająca Użytkownikom/Klientom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności przeglądanie zasobów Serwisu, zakup i dostęp do zakupionych kursów i szkoleń w systemie e-learning, udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów, uczestnictwo w kursach w systemie e-learning.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z funkcjonalności Platformy Szkoleniowej.

Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, stanowiący zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika przy Rejestracji oraz informacje dotyczące zakupionych kursów lub szkoleń, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Platformie Szkoleniowej.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Platformie Szkoleniowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Platformie Szkoleniowej.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Serwisu – Platformy Szkoleniowej.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego w ramach zamówionych szkoleń lub kursów na Platformie Szkoleniowej.
 2. Proces dydaktyczny jest realizowany w ramach Platformy Szkoleniowej i może przybierać formę elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, a także prezentacji, nagrań audio, plików graficznych lub tekstowych, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca;
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§3

Warunki techniczne

 1. W celu korzystania zasobów Serwisu, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem Serwisu Szkoleniach/kursach, konieczne jest posiadanie przez Klienta posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu, adresu e-mail oraz aktywnego Konta Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 3. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 4. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu, w tym Platformy Szkoleniowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

§ 4

Rejestracja

 1. W celu uzyskania dostępu do organizowanych za pośrednictwem Serwisu Szkoleniach/kursach, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji w Serwisie w celu utworzenia Konta Użytkownika oraz uiścić opłatę za udział w wybranym Szkoleniu/kursie, drogą wybranej z dostępnych opcji formy płatności.
 2. Właścicielem Konta Użytkownika na Platformie Szkoleniowej może być wyłącznie osoba fizyczna.
 3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 5. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 6. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 8. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Usługodawca weryfikuje poprawność danych wskazanych przez Klienta i aktywuje Konto Użytkownika albo odrzuca wniosek o rejestrację. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację w szczególności, gdy dane podane przez Klienta okażą się niepełne, nieprawdziwe bądź wprowadzające w błąd.
 10. Po aktywacji Konta Użytkownika, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian w podanych podczas Rejestracji danych. 
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 13. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

§ 5 

Realizacja zamówień

 1. Użytkownik, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Serwisu Szkoleniach/kursach, obowiązany jest uiścić cenę za udział w Szkoleniu/kursie, drogą wybranej z dostępnych opcji formy płatności.
 2. Klient może składać zamówienia w Serwisie za pośrednictwem Konta Użytkownika przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Po dokonaniu wyboru Szkolenia/kursu Użytkownik, po zapoznaniu się z opisem Szkolenia/kursu, uiszcza płatność za Szkolenie/kurs, w którym chciałby wziąć udział. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, Uczestnik otrzymuje e-mail z informacją o tym, że dany kurs jest już dla niego dostępny i jednocześnie staje się Uczestnikiem.
 4. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 5. Dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu/kursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 6. Użytkownik, który został Uczestnikiem, otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie Szkolenia/kursu na określony przedział czasowy, wyrażony w dniach. Ilość dni oraz terminy Szkolenia/kursu jest każdorazowo określona w ofercie Szkolenia/kursu oraz w jego opisie.
 7. Korzystanie z wykupionego Szkolenia/kursu uzależnione jest wyłącznie od woli Uczestnika.
 8. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, a Serwis działał bez usterek i niedogodności dla Użytkowników/Klientów/Uczestników. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Uczestników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.
 9. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
 10. W przypadku, gdy termin realizacji Szkolenia/kursu ulegnie zmianie, Usługodawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik może zrealizować swoje uprawnienia do odstąpienia od umowy, o których mowa w §8 Regulaminu.

§ 6 

Płatności

 1. Ceny na stronie Serwisu zamieszczone przy danym Szkoleniu/kursie lub innym płatnym zasobie Serwisu, stanowią ceny brutto.
 2. Informacje odnośnie ceny zawarte na stronie Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej na realizację wybranego Szkolenia/kursu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Szkoleń/kursów, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Uczestnika, zmiana ceny nie może zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej produktów.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Uczestników cen innych, niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, sprzedaży na raty etc.
 6. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Szczegółowe warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności systemów płatności elektronicznych są określone w Regulaminie serwisu Przelewy24.
 7. Realizacja zamówienia następuje każdorazowo po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz: 
 8. otrzymaniu przez Usługodawcę z serwera operatora informacji o dokonaniu płatności przez Klienta (w przypadku płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego)


lub 

 1. otrzymaniu z właściwego systemu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności (w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem usługi ITP)
 1. Zamówienie oczekuje na płatność przez 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. Anulowanie zamówienia nie pozbawia Użytkownika możliwości dokonania ponownych zakupów.
 2. Usługodawca wystawia rachunek lub fakturę VAT, potwierdzającą uiszczoną za określone Szkolenie/kurs cenę, na wskazany przy Rejestracji Konta Użytkownika adres e-mail.

§ 7

Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika Serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

b) login Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie Serwisu.

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 8

Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usługi szkoleniowej, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej bez podawania przyczyny ale nie później niż 3 dnia trwania kursu.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to musi zostać złożone pisemnie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@zofianiescior.pl.
 3. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, w celu realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy o świadczenie usług szkoleniowych, zobowiązany jest każdorazowo wyraźnie wskazać w treści oświadczenia o odstąpieniu, iż zawarta umowa o świadczenie usługi szkoleniowej nie posiada dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Usługodawca zastrzega uznanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej za złożone przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta od pozytywnej weryfikacji charakteru zamówienia, w oparciu o dane zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Usługodawca niezwłocznie przesyła na Trwałym Nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej dostępny jest na stronie Serwisu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli natomiast Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9

Wyłączenia w zakresie Odstąpienia

od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej

Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w postaci Prowadzenia Konta Użytkownika.
 2. Usługa wskazana w §10 ust. 1 świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Platformy Szkoleniowej, umożliwiającej Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 11

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika. Konto Użytkownika usuwane jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę żądania jego usunięcia.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 12

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Platformie Szkoleniowej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13

Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.
 2. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny w przypadku gdy jest on inny od adresu zamieszkania, adres e-mail.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych podczas korzystania przez Klientów z Serwisu na urządzeniu końcowym Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Więcej informacji na temat „cookies” znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.
 4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 5. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności Serwisu.

§ 14

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie związane z widniejącymi w Serwisie zdjęciami, grafikami, tekstami, logotypami oraz prawa własności intelektualnej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów lub usług, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
 2. Na mocy zawartej umowy o świadczenie usług szkoleniowych nie dochodzi do przeniesienia na rzecz Klienta jakichkolwiek praw autorskich.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w kursach lub szkoleniach na Platformie Szkoleniowej stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy lub innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Usługodawca z chwilą realizacji Szkolenia/kursu udziela Użytkownikowi w ramach zapłaconej za Szkolenie/kurs ceny, wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, czasowej licencji na korzystanie z tego utworu przez okres trwania Szkolenia/kursu wskazany na stronie Serwisu w opisie Szkolenia/kursu.
 5. Licencja, o której mowa w §14 ust. 4, z zastrzeżeniem §14 ust. 8 i 9,  jest udzielana na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie;

- wprowadzenie do pamięci komputera;

- tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub inne zmiany.

 1. Licencja nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji.
 2. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności w udostępnianych w ramach Platformy Szkoleniowej materiałach szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 3. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać materiały szkoleniowe z Platformy Szkoleniowej do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.
 5. W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. W razie naruszenia postanowień Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Treść niniejszego Regulaminu może być utrwalana poprzez wydrukowanie, zapisanie na Trwałym Nośniku.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Usługodawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 1. W przypadku braku skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z tym zastrzeżeniem, iż sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Szkolenia/kursy zakupione przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z  postanowieniami §11 Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.
© 2021 Zofia Nieścior | projekt i realizacja:  magiauslug.pl - tworzenie stron www i sklepów internetowych Warszawa magia usług